PROTO PROTO

Board of Directors & Statutory Auditors

IR

Board of Directors & Statutory Auditors

Chairman Hiroichi Yokoyama
Vice Chairman Tatsuzo Irikawa
President Kenji Kamiya
Senior Managing Director Fujio Iimura
Managing Director Motohisa Yokoyama
Managing Director Mitsuhiro Munehira
Director Toru Shiraki
Director Shigeyoshi Shimizu
Director Noriyuki Udo
Director(Outside Director) Yumiko Sakurai
Director(Outside Director) Eriko Kitayama
Standing Statutory Auditor (Outside Corporate Auditor) Shinji Yamada
Standing Statutory Auditor (Outside Corporate Auditor) Jun Arai
Statutory Auditor (Outside Corporate Auditor) Wataru Shiomi
Statutory Auditor (Outside Corporate Auditor) Hitoshi Saiga
   
Executive Officer Akito Ode
Executive Officer Akihiro Matsuzawa
Executive Officer Yoshitaka Zenpo
Executive Officer Shuji Kondo
Executive Officer Manabu Takagi
Executive Officer Jun Fukumoto
Executive Officer Takehito Suzuki
Executive Officer Kenji Otsuka